Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.47, 2015/2016 23.6.2016

 

ŠTK (  predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na  základe rozhodnutia VV  ObFZ  V. Krtíš  oznamujeme FK,  že prihlášky družstiev

pre nový súťažný ročník si aktivujú  FK cez ISSF–Elektronická podateľňa–Prihláška

do súťaže v termíne do 26.6.2016 !!  ( 1. krok v ISSF: vytvoriť nové družstvo v  kolonke

Družstvá nové družstvo osobitne pre dosp., dorast a žiakov).  Žiadame termín dodržať!

Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. V prípade  vytvorenia  spoločného

družstva mládeže prihlášku zasiela zodpovedný klub /FK 1 /.

 Štartovný  vklad uhradí FK  prostredníctvom  mesačnej zbernej  faktúry za  mesiac  jún 2016.

Štartovný vklad do súťaže pre roč. 2016/2017 :

-          MO dospelí ...........  100,- €

-          I. trieda dospelí ....    85,- €

           mládež bez štartovného,

ŠTK/2

Dohodu o spoločnom družstve  mládeže žiadame doručiť na  ObFZ  V. Krtíš do 4.7.2016.

ŠTK/3

ŠTK odstupuje riešenie MFS Žiaci U15 Čebovce – Sklabiná ,  20. kolo zo dňa  28.5.2016 na

rokovanie VV ObFZ.

DK(predseda, Michal Húdek)

D127

András Kukolík 1360288, TJ Balog n/I – žiaci, zakázaná hra, čl./1 DP, pozastavenie výkonu

športovej  činnosti na 1 súťažné stretnutie od 20.6.2016; čl. 45/1, 2a DP. Poplatok 5,- € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

 Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

VV SFZ na svojom zasadnutí 4.5.2016 schválil úpravu RaPP.

Tento novelizovaný dokument nájdete na adrese: 

http://www.futbalsfz.sk/legislativa /predpisy-sfz/poriadky.html, prípadne na

stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY pod názvom: Registračný a prestupový

poriadok (účinný od 15.6.2016). Upozorňujeme funkcionárov FK, aby  si  tento  dôležitý

dokument v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom najbližšieho registračného

 obdobia (1.7.2016) pozorne preštudovali a predišli tak prípadným chybám,vyplývajúcim

z nevedomosti. Pri tejto príležitosti upozorňujeme najmä na čl.18 Transfer hráča,

(1) a (11), čl. 19 Registračné obdobia (2) a (8), čl. 37 Odstupné za amatéra (1), (2)

 a (6) a čl. 44 Prechodné ustanovenia (3).

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

 

 

 

 

 

č.46, 2015/2016 17.6.2016

ŠTK (  predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na  základe rozhodnutia VV  ObFZ  V. Krtíš  oznamujeme FK,  že prihlášky družstiev

pre nový súťažný ročník si aktivujú  FK cez ISSF–Elektronická podateľňa–Prihláška

do súťaže v termíne do 26.6.2016.  Žiadame termín dodržať!  Štartovný  vklad uhradí FK 

prostredníctvom  mesačnej zbernej  faktúry za  mesiac  jún 2016.

Štartovný vklad do súťaže pre roč. 2016/2017 :

-          MO dospelí ...........  100,- €

-          I. trieda dospelí ....    85,- €

-          mládež bez štartovného,                                                                                                                                     

ŠTK/2

ŠTK  kontumuje  MFS  Žiaci, 22.kolo z 11.6.2016 Sklabiná – Balog n/I  podľa  čl 82/1b SP a priznáva

FK  Sklabiná 3 body a skóre 3:0. Poplatok 15,- € pre TJ Balog n/I  v MZF, čl. 25m RS.

ŠTK/3

V zmysle Súťažného poriadku môže FK  uzatvoriť dohodu s iným  klubom  o vytvorení

spoločného družstva mládeže, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Dohoda nadobúda

platnosť  právoplatným rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaže o jej schválení. Vzor dohody

je na stránke ObFZ  V. Krtíš. Dohodu žiadame odovzdať do 30.6.2016 na ObFZ V. Krtíš !

 

DK(predseda, Michal Húdek)

D120

Július Matuška 1165076, TJ M. Kameň – dosp. HNS (urážka R), čl. 48 1/a, čl. 48 2/a DP, 4 MFS

nepodm. od 13.6.2016. Poplatok 10,- € v MZF.

D121

Tibor Zingor 1108405, TJ Želovce – dosp., zakázaná hra, čl. 46 1a, čl. 46/2 DP,  2 MFS nepodm.

od 13.6.2016. Poplatok 10,- € v MZF.

D122

Marián Krekáč 1178461, TJ Op. N. Ves – dosp., HNS čl. 45/1,2a DP, pozastavenie výkonu športovej

činnosti na 4 súťažné stretnutia nepodm. od 13.6.2016. Poplatok 10,- € v MZF.

D123

Ľudovít Cseri 1120928, TJ Sečianky – dosp., ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 13.6.

2016; Poplatok 10,- € v MZF.

D124

5x ŽK, čl. 37/5a DP,  1 MFS nepodm. od 13.6.2016 , Gabriel Török 1265524, TJ Balog n/I,dosp.

Poplatok 10,- € v MZF.

D125

Kristián Radoš 1241128, TJ Balog n/I. – dosp., žiadosť o odpustenie zvyšku trestu; DK žiadosti

vyhovuje, podm. upúšťa od výkonu zvyšku DO, 2 MFS, Zároveň určuje skúšobnú dobu 3 mesiace

od 13.6.2016 do 12.9. 2016, čl. 41/ 1,2 DP; Poplatok 10,- € v MZF.

D126

Upozornenie, čl. 9/1a, čl.10/1, DP pre :

TJD Príbelce – neuhradenie MZF v stanovenom termíne; Poplatok 10,- € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

 

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

SFZ organizuje Festival dievčenského futbalu pre dievčatá ročník narodenia 2004 a mladšie

dňa 24.6.2016  od 10.oo hod. – 15.oo hod..

Miesto konania festivalu : Futbalový areál Radvaň, Sládkovičova 34, Banská Bystrica.

Informácie poskytne: Stanislav Žigmund, tréner FK Selce, mob,: 0905 663 900 ;

S/2

VV SFZ na svojom zasadnutí 4.5.2016 schválil úpravu RaPP.

Tento novelizovaný dokument nájdete na adrese: 

http://www.futbalsfz.sk/legislativa /predpisy-sfz/poriadky.html, prípadne na

stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY pod názvom: Registračný a prestupový

poriadok (účinný od 15.6.2016). Upozorňujeme funkcionárov FK, aby  si  tento  dôležitý

dokument v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom najbližšieho registračného

 obdobia (1.7.2016) pozorne preštudovali a predišli tak prípadným chybám,vyplývajúcim

z nevedomosti. Pri tejto príležitosti upozorňujeme najmä na čl.18 Transfer hráča,

(1) a (11), čl. 19 Registračné obdobia (2) a (8), čl. 37 Odstupné za amatéra (1), (2)

 a (6) a čl. 44 Prechodné ustanovenia (3).

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

 

č.45, 2015/2016 10.6.2016

ŠTK (  predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na  základe rozhodnutia VV  ObFZ  V. Krtíš  oznamujeme FK,  že prihlášky družstiev

pre nový súťažný ročník si aktivujú  FK cez ISSF–Elektronická podateľňa–Prihláška do

súťažetermíne do 26.6.2016.   Štartovný  vklad uhradí FK  prostredníctvom  mesačnej zbernej 

faktúry za  mesiac  jún 2016.

Štartovný vklad do súťaže pre roč. 2016/2017 :

-          MO dospelí ...........  100,- €

-          I. trieda dospelí ....    85,- €

-          mládež bez štartovného,                                                                                                                                      

ŠTK/2

ŠTK  oznamuje FK, že pripravovaný  Turnaj žiakov o Pohár podpredsedu ObFZ vzhľadom 

na malý počet prihlásených družstiev (4 FK)  sa dňa 18.6.2016 neuskutoční.

ŠTK/3

Oznamujeme futbalovým klubom, že prihlasovať sa do súťažného ročníka 2016/2017

 súťaže Slovnaft Cup, je možné pre FK I. až V. ligy (podaním prihlášky do súťaže cez

elektronickú podateľňu v ISSF), v termíne do 20.6.2016 (vrátane). Prvé kolo je

 organizované v spolupráci s ŠTK RFZ a je možné ho odohrať v termíne do 31.7.2016.

DK(predseda, Michal Húdek)

D111

DK žiada TJ Balog n/Ipľom o doručenie videozáznamu zo zápasu TJ Balog n/I – FK Lesenice zo

dňa 5.6.2016. Termín dodania do 14.6.2016 na ObFZ V. Krtíš.

D112

5x ŽK, čl.37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 6.6.2016

-          Ladislav Majer 1059245, TJ Želovce – dosp.

-          Gabriel Gyurász 1172510, TJ Balog n/I – dosp.

-          Ľubomír Kalmár 1259292, FK Záhorce – dosp.

-          Martin Švonavec 1244533, OFK Olováry „B“ – dosp.

Poplatok po 10,- € v MZF.

D113

Jozef Sabó 1171206, FK Záhorce – dosp. HNS (urážka R), čl.48  1/a, čl.48  2/a DP 4 MFS nepodm.

od 6.6.2016. Poplatok 10,- €  v MZF.

D114

Jakub Laššan 1254290, TJ Modrý Kameň – dosp. ČK po 2x ŽK, 1 MFS nepodm. od 6.6. 2016,

čl. 37/3 DP. Poplatok 10,- € v MZF.

D115

Kristián Gábor 1265381, FK S. Ďarmoty – žiaci, HNS (urážka R) čl. 48 1/a, čl. 48 2/a DP,  4 MFS

nepodm. od 6.6.2016. Poplatok 5,- € v MZF.

D116

Krisztián Molnár 1361608 TJ Balog n/I – žiaci, zakázaná hra, čl. 45/1,2a DP, 2 MFS nepodm. od

6.6.2016. Poplatok 5,- € v MZF.

D117

Kristián Belkovič  1323167, OFK Olováry „B“ – dosp.  ČK po 2x ŽK, 1 MFS nepodm. od 6.6.2016,

čl. 37/3 DP. Poplatok 1o,- € v MZF.

D118

Peter Pap 1179980, TJ Ipeľské Predmostie – dosp.  5x ŽK, 1 MFS nepodm. od 6.6.2016, čl.37/5a

po uplynutí trestu D70. Poplatok 10,- € v MZF.

D119

DK žiada TJ Želovce o doručenie videozáznamu zo zápasu TJ Želovce – FK Bušince zo dňa

29.5.2016. Termín dodania do 14.6.2016 na ObFZ V. Krtíš.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

OK/01

Odvolacia komisia  ObFZ na svojom zasadnutí dňa 9.6.2016 prerokovala odvolanie OFK Olováry B

proti rozhodnutiu DK č. D84 zo dňa 11.5.2016. Odvolacia komisia po preskúmaní náležitostí

podané odvolanie zamietla. Poplatok 50,- € v MZF.

Proti rozhodnutiu OK ObFZ je možné uplatniť  opravný prostriedok – odvolanie na OK  SFZ

V zmysle DP, 3. Časť, 3. Hlava.

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

Sekretariát ObFZ  upozorňuje víťaza súťaže MO Dospelých Ipeľ Balog n/I na odoslanie

prihlášky do V.ligy SsFZ do 17.6.2016 cez ISSF systém.

S/2

VV SFZ na svojom zasadnutí 4.5.2016 schválil úpravu RaPP.

Tento novelizovaný dokument nájdete na adrese:  

http://www.futbalsfz.sk/legislativa /predpisy-sfz/poriadky.html, prípadne na

stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY pod názvom: Registračný a prestupový

poriadok (účinný od 15.6.2016). Upozorňujeme funkcionárov FK, aby  si  tento  dôležitý

dokument v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom najbližšieho registračného

 obdobia (1.7.2016) pozorne preštudovali a predišli tak prípadným chybám,vyplývajúcim

z nevedomosti. Pri tejto príležitosti upozorňujeme najmä na čl.18 Transfer hráča,

(1) a (11), čl. 19 Registračné obdobia (2) a (8), čl. 37 Odstupné za amatéra (1), (2)

 a (6) a čl. 44 Prechodné ustanovenia (3).

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

č.44/1, 2015/2016 6.6.2016

UPOZORNENIE  PRE  FK  !

Výkonný výbor  ObFZ v rámci dodržania regulárnosti súťaže nariaďuje odohrať posledné 

2 kolá :

v  I. Triede dospelých  4.6.2016 o 17.oo hod.  a 11.6. 2016 o 17.oo hod.

v MO dospelých  5.6. 2016 o 17.oo hod.  a 12.6.2016 o 17.00 hod.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.11, (11.6. – 12.6. 2016)

MO dospelí   22. kolo   12.6.2016   o 17.00 h.

Lesenice – Bušince

Ďuriš

Pohánka

Kremničan

S. Plachtince – Príbelce

Racsko

Kalmár

Chrien

M. Kameň – Balog n/I

Ďurčov

Zaťko

 

Nenince – Záhorce

Zolczer

Mucha

 

Želovce – Op. N. Ves

Majer

Mihálik E.

Mihálik J.

V. Čalomija – D. Lom

Bakoš

Bán

 

 

Dospelí I. trieda  20. kolo  11.6.2016   o 17:00 h.

Olováry B – D. Strehová B

Bán

Pohánka

 

Bátorová - Hrušov

Kremničan

Zaťko

 

Ip. Predmostie - Sečianky

Danko

Zolczer

 Szabó

  

Žiaci  U15 22. kolo  11.6.2016   o 17:00 h.

Sl. Ďarmoty – Bušince

Zöllei

 

 

Nenince – D. Strehová   12.6. o 14.00 h.

Mucha

 

 

Olováry – Vinica

Kalmár

 

 

Čebovce – Hrušov         12.6. o 14.00 h.

Kremničan

 

 

Sklabiná – Balog n/I     12.6. o 14.30 h.

Mihálik J.

 

 

Želovce – Bátorová       12.6. o 15.00 h.

Mihálik E.

 

 

Ospravedl. R:  Zöllei, Nemčok 11.6. -12.6.2016,   Ďurčov , Ďuriš 11.6.2016,

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

 

 

č.44, 2015/2016 3.6.2016

ŠTK (  predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ObFZ Veľký Krtíš poriada dňa 18.6.2016 od 9.oo hod. na ihrisku TJ Želovce III. ročník –

Turnaj žiakov U15 v malom futbale o Pohár podpredsedu ObFZ  V. Krtíš. Na turnaji sa môže

zúčastniť družstvo v počte 10 ž. + 2 ved.  Hrá sa na malom ihrisku 5 + 1, hrací čas bude stanovený

podľa počtu prihlásených družstiev.  Účasť družstva na turnaji je bez poplatku. Občerstvenie

súťažným družstvám hradí ObFZ V. Krtíš.Súpisku žiakov /záväznú prihlášku/ žiadame zaslať

do  9. júna 2016 /štvrtok/do 16.oo hod. na ObFZ Veľký Krtíš.

ŠTK/2

ŠTK  kontumuje  MFS  MO dosp. 20.kolo Lesenice – Príbelce  podľa  čl 82/1b SP a  priznáva FK

Lesenice 3 body a skóre 3:0. Poplatok 25,- € pre TJD Príbelce v MZF, čl. 25m RS.

ŠTK/3

ŠTK kontumuje MFS  I.tr. dosp. 18.kolo Sečianky – D. Strehová „B“ podľa čl. 82/1b SP a priznáva

TJ Sečianky 3 body a skóre 3:0. Poplatok 25,- € pre D. Strehová „B“ v MZF,čl.25m RS.

DK(predseda, Michal Húdek)

D101

Ladislav Varga 1166646, TJ Nenince – dosp. HNS ,čl.48/1a, čl. 48/2a DP, pozastavenie výkonu

športovej činnosti  na 4 súťažné stretnutia nepodm. od 30.5.2016. Poplatok 10,-€ v MZF.

D102

Kristián Radoš 1241128, TJ Balog n/I – dosp. HNS, čl.48/1a, čl.48/2a DP, pozastavenie výkonu

športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia nepodm. od 30.5.2016, ale až po uplynutí trestu D106;

Poplatok 10,-€ v MZF.

D103

Tomáš Korpáš 1207710, TJ Hrušov – dosp. ČK po 2. ŽK, čl.37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 30.5.2016.

Poplatok 10,-€ v MZF.

D104

Viktor Bazovský 1358645, TJ Sklabiná – žiaci, zakázaná hra, čl.45/1,2a DP, pozastavenie výkonu

športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodm. Poplatok 5,- € v MZF.

D105

DK odvolanie OFK Olováry „B“ odstupuje OK ObFZ V. Krtíš. Bez poplatku.

D106

5x ŽK čl.37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 30.5.2016;

-          Kristián Radoš 1241128, TJ Balog n/I – dosp. Poplatok 10,-€ v MZF

D107

5x ŽK čl.37/5a DP, 1 MFS nepodm. od 30.5.2016;

-          Balázs Buriš 1188722, TJ V. Čalomija – dosp.

-          Ján Nociar 1265470, FK Bušince – dosp.

-          Radoslav Szabó 1220935, TJ Záhorce – dosp.

-          Radko Kubolek 1098960, TJ Dačov Lom – dosp.

Poplatok po 10,-€ v MZF.

D108

Jozef Ďurás, nar.1986 – asistent trénera TJ Balog n/I – dosp., HNS a vykázanie zo striedačky

za urážku AR2, čl.48/1c, 2b DP, pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne od 30.5.2016, pokuta

20,-€, čl. 12/4 DP. Poplatok 10,-€ v MZF.

D109

Peter Ivičič , nar. 1967 – asistent trénera TJ  M. Kameň  - dosp. HNS a vykázanie zo striedačky za

 urážky R a AR, čl.48/1c, 2b DP, pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne od 30.5. 2016, pokuta

20,-€, čl.12/4 DP. Poplatok 10,-€ v MZF.

D110

FK Bušince – HNS priaznivcov v MFS Želovce – Bušince, čl. 58/1a, 3, čl. 12/6 DP, pokuta 30,-€.

Poplatok 10,- € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

 Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

VV SFZ, na svojom zasadnutí 4.5.2016 schválil úpravu RaPP.

Tento novelizovaný dokument nájdete na adrese:  

http://www.futbalsfz.sk/legislativa /predpisy-sfz/poriadky.html, prípadne na

stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY pod názvom: Registračný a prestupový

poriadok (účinný od 15.6.2016). Upozorňujeme funkcionárov FK, aby  si  tento  dôležitý

dokument v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom najbližšieho registračného

 obdobia (1.7.2016) pozorne preštudovali a predišli tak prípadným chybám,vyplývajúcim

z nevedomosti. Pri tejto príležitosti upozorňujeme najmä na čl.18 Transfer hráča,

(1) a (11), čl. 19 Registračné obdobia (2) a (8), čl. 37 Odstupné za amatéra (1), (2)

 a (6) a čl. 44 Prechodné ustanovenia (3).

 S/2

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ