Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.34, 2016/2017 24.3.2017

ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK nariaďuje predohrať MFS 7.liga,dospelí ,11.kolo :

1.4.2017 o 15.3o hod.,TJ Partizán Hrušov – TJ Želovce

2.4.2017 o  13.oo hod.  Bátorová - Ip. Predmostie

ŠTK/2

ŠTK  nariaďuje predohrať v dňoch 8.- 9. 4. 2017  nasledovné stretnutia :

6.liga dospelí – 13.kolo

9.4.2017  o  13.oo hod. ... TJ Sečianky – TJ Opat. Nová Ves

9.4.2017  o  13.oo hod. ... FK Záhorce – TJ Balog n/Ipľom

9.4.2017  o  13.oo hod. ... TJ Nenince -- TJD Príbelce  

 7.liga dospelí – 12.kolo

8.4.2017  o 15.3o hod. ... TJ D. Strehová „B“ – TJ Bátorová

9.4.2017  o 13.oo hod. ... TJ Želovce – TJ Ipeľ. Predmostie

ŠTK/3

ŠTK schvaľuje termíny MFS jarnej časti pre TJ Sklabiná ( domáce ) nasledovne :

6. liga dospelí ... sobota, UHČ dospelí

žiaci U15        ... sobota, predzápas dospelí ( 2 hod. ) 

dorast U19      ... nedeľa, predzápas dospelí ( 2,5 hod. )

 Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

ObFZ Veľký Krtíš vyslovuje poďakovanie p. Milanovi Černíkovi za sponzorský príspevok

na Halový turnaj žiakov U15, ktorý sa poriadal dňa 18.3.2017 v Modrom Kameni.

S/2

Zmena adresy SFZ

 Korešpondenčná adresa SFZ sa  mení na:

 Slovenský futbalový zväz,

 Tomášikova 30 C,  821 01 Bratislava.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Žiadame  rozhodcov, ktorí sa chcú zúčastniť  dňa  8.5.2017 v  B. Bystrici predlicenčného  seminára

 lic. “A“, aby to  najneskôr do 31.3.2017 nahlásili sekretárovi na ObFZ. Úspešné absolvovanie

 tohto seminára  je podmienkou postupu rozhodcu do súťaží SsFZ.

KR/2

Náhradný seminár pre rozhodcov  a čakateľov R sa uskutoční dňa 8.4.2017  od 9.oo hod.

na ObFZ vo Veľkom Krtíši.

 DL  č.12, (1.4. – 2.4. 2017)

6.Liga  dospelí (MO)  12. kolo   2.4.2017   o 15:30 h.

Lesenice – Sklabiná o 13.oo hod.

Majer

Zolczer

Kremničan

Balog n/I – Dačov Lom

Ďurčov

Zaťko G.

Béreš 

Opat. Nová Ves – Záhorce

Zolczer

Majer

Kremničan

Modrý Kameň – Sečianky

Ďuriš

Pohánka

Bakoš

Príbelce – Kam. Kosihy

Hlinica

Racsko

Mihálik J.

Stredné Plachtince – Nenince  o 13.oo hod.

Mihálik J.

Racsko

Hlinica

 

7.Liga dospelí   11. kolo   2.4.2017  o 15:30 h. 

Hrušov – Želovce  1.4. o 15.3o hod.

Zöllei

Zaťko G.

 

Bušince – D. Strehová „B“

Kalmár

Zaťko K.

 

Bátorová – Ip. Predmostie   2.4. o 13.oo h.

Pohánka

Ďuriš

 

  

Žiaci  U15  10. kolo  1.4.2017   o 15:30 h.

Nenince – Sklabiná       1.4. o 14.oo h.

Pásztor

 

 

Vinica – Olováry

Ďurčov

 

 

Želovce – Sl. Ďarmoty

Pohánka

 

 

Čebovce – Bátorová      2.4. o 12.3o hod.

Béreš

 

 

Balog n/I – Bušince      2.4. o 13.30 hod.

Zaťko G.

 

 


Ospravedlnený R :  E. Mačuda ... 2.4.2017 a 16.4.2017

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

 

č.33, 2016/2017 18.3.2017

ŠTK / predseda, Milan Mikuš /

ŠTK/1

Na základe návrhu KR schvaľuje ŠTK zmenu UHČ MFS 12.kolo, 6.liga dospelí dňa 2.4.2017

TJ Stredné Plachtince – TJ Nenince o 13.oo hod.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Žiadosť o prestup amatéra (obmedzený) sa podáva:

 od 01.01. do 30.03.2017 (zimné registračné obdobie s obmedzením).

S/2

Náhradný seminár pre rozhodcov  a čakateľov R sa uskutoční dňa 8.4.2017  od 9.oo hod.

na ObFZ vo Veľkom Krtíši.

S/3

Halový turnaj žiakov.

Dňa 18.3.2017 (sobota) sa uskutočnil v ŠH v Modrom Kameni halový turnaj žiakov U15 o pohár

Predsedu ObFZ. Na turnaji sa zúčastnilo 8 družstiev. Konečné poradie turnaja je :

1.  miesto ... TJ Nenince

2. miesto ... TJ Sklabiná

3. miesto ... TJ Balog n/I

najlepší brankár ... Erik Lavrík, Balog n/I

najlepší strelec ...   Hasan Kliment, Sklabiná

najlepší hráč ....      Dávid Kuzma, Nenince

Víťazovi turnaja a oceneným hráčom blahoželáme.

S/4

Zmena adresy SFZ

 Korešpondenčná adresa SFZ sa  mení na:

Slovenský futbalový zväz,

 Tomášikova 30 C,  821 01 Bratislava.

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

č.32a, 2016/2017 14.3.2017

Prihlásené družstvá na HT, Žiaci U15, 18.3.2017

A – skupina                 B – skupina

Sklabiná                            Nenince

Balog n/I                          Vinica

Želovce „A“                       Želovce „B“

Bušince „B“                      Bušince „A“

 

Rozpis zápasov – HT, Žiaci U15 – 18.3.2017

9.oo – 9.15                     Sklabiná – Bušince B

9.2o – 9.35                    Nenince – Bušince A

9.4o – 9.55                     Balog n/I – Želovce A

10.oo – 10.15                 Vinica – Želovce B

10.2o – 10.35                Bušince B – Želovce A

10.4o – 10.55                Bušince A – Želovce B

11.oo – 11.15                   Sklabiná – Balog n/I

11.2o – 11.35                  Nenince – Vinica

11.4o – 11.55                  Balog n/I – Bušince B

12.oo – 12.15                 Vinica – Bušince A

12.2o – 12.35                Sklabiná – Želovce A

12.40 – 12.55                Nenince – Želovce B

13.1o – 13.25                 o 3. miesto

13.3o – 13.5o                o 1. miesto  (2x10 min.)

14.oo   ...                         vyhodnotenie turnaja, záver

Propozície HT boli zaslané e-malom prihláseným FK.

Milan Mikuš, predseda ŠTK

Ján Latinák, sekretár ObFZ

č.32, 2016/2017 10.3.2017

 

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

ObFZ  V. Krtíš poriada dňa 18.3.2017 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v M.  Kameni

futbalový turnaj žiakov  U15  o pohár predsedu ObFZ.  Na turnaj sa prihlásilo

8 drustiev.  Vylosovanie  turnaja,  časový  rozpis  zápasov  a propozície  budú

uverejnené v US č. 32a v utorok 14.3.2017 na stránke ObFZ.

S/2

Upozorňujeme na termíny prestupového obdobia :

 Prestup ( klasický ) ...         do 15.3.2017 ( streda );

Prestup s obmedzením ...     do  30.3.2017 ( štvrtok);

S/3

Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017 začína :

6. liga, dospelí ...  2.4.2017

7. liga, dospelí ...  2.4.2017

5. liga U19 ( dorast ) ... 15.4.2017

4.liga U15 ( žiaci )     ...  1.4.2017

 

  Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

                                                                                                                            

 

č.31, 2016/2017 3.3.2017

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

ObFZ  V. Krtíš poriada dňa 18.3.2017 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni

Futbalový turnaj registrovaných žiakov  U15  o pohár predsedu ObFZ.  Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 ž. + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1  s  voľným striedaním. Hrací čas bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev.

Štartovné pre družstvo je 5,- €, bude zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ V. Krtíš.

 FK môže prihlásiť družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 10.3.2017  (piatok)  do 16.oo hod. !! 

S/2

Seminár  rozhodcov sa  uskutoční dňa  11.3.2017  (sobota)  o  9.oo hod.na ObFZ vo

V. Krtíši.Svoje povinnosti si zariaďte tak, aby ste  sa  mohli zúčastniť na seminári.

Komisia R upozorňuje na povinnosť rozhodcov absolvovať lekársku prehliadku na rok 2017.Lekárske potvrdenie vystaví rozhodcom MUDr. B. Krupčiaková prednostne a bezplatne.

 S/3

Dňa 27.2.2017 sa uskutočnilo 36.zasadnutie výkonného výboru ObFZ, na ktorom bolo prijaté

nasledovné uznesenie: 

Výkonný výbor ObFZ V. Krtíš

I.  Konštatuje, že

    1. Medzioblastný  HT  v  Modrom  Kameni dňa  21.1.2017 prebehol na dobrej organizačnej

        úrovni s úspešným účinkovaním výberu ObFZ V. Krtíš. (2.miesto).

    2. Halový turnaj dospelých o pohár predsedu ObFZ dňa 18.2.2017 sa   neuskutočnil pre malý

        počet prihlásených družstiev ( 4 dr... Bušince A, B ;V. Krtíš A, B ).

II. Berie na vedomie

    1.Informatívnu správu o kontrole plnenia uznesení z posledného zasadnutia VV prednesenú

   G.Bacsom, predsedom ObFZ.

    2. Informatívnu  správu  HK  o  stave účtu  a pokladne  k  27.2.2017  prednesenú J. Filipom.

    3. Prípravu seminára rozhodcov dňa 11.3.2017 na ObFZ V. Krtíš.

    4. Informácie o priebehu VČS v Bušinciach a Leseniciach – p. Gabriel Bacsa.

    5. Informáciu o podaní FO Malé Zlievce vo veci stanoviska k nezaradeniu do súťaži a zákona

        č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.

     III. Schvaľuje

    1. Ukončenie nájomnej zmluvy v objekte ObFZ s MAMO, Monika Matúšová dňom 31.12.2016

        z vážnych zdravotných dôvodov.

    2. Termín halového turnaja žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ dňa 18.3.2017 v ŠH v Modrom

        Kameni.

    3. Uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  v  priestoroch  ObFZ  s Martinom  Lajtošom, bydlisko

        Novohradská 997/14, Veľký Krtíš dňom 1.3.2017.

     IV.   Ukladá

     1. Organizačne  pripraviť  Halový  turnaj  žiakov  o pohár  predsedu  ObFZ dňa 18.3.2017.

       ( šport. poháre, diplomy, občerstvenie pre súťažné družstvá )

        Zodp.: Milan Mikuš, preds. ŠTK                                          Termín : do 18.3.2017

                   Ján Latinák, sekretár ObFZ

    2. Zabezpečiť 2 rozhodcov na halový turnaj žiakov dňa 18.3.2017.

        Zodp,: Ladislav Dobos, predseda KR                                   Termín: 18.3.2017

    3. Pripraviť a odovzdať do účtovnej kancelárie podklady k spracovaniu daňového  priznania

        za rok 2016 pre ObFZ Veľký Krtíš.

        Zodp.: Ján Latinák, sekretár ObFZ                                           Termín : do 1.3.2017

S/4

V zmysle konzultácie znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme,  že transfer  ( prestup s obmedzením)

schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom

 období - pre transfer s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť. Takéto predčasné

ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer (v zmysle čl. 19/7) a môže

na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom) období transfer bez obmedzenia

(do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017). Zároveň je však potrebné dodržať pri

uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5.

VV SFZ na svojom zasadnutí 2.12.2016 v Bratislave schválil, s platnosťou od 2.12.2016 zmeny

 a doplnenia RaPP. Pre amatérsky futbal vyberáme najdôležitejšiu zmenu čl. 19, bod 2: (2)

 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ