Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.2, 2016/2017 22.7.2016

ŠTK (   predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na aktíve funkcionárov dňa 8.7.2016 boli pridelené štartovné čísla  FK  pre  súťažný  ročník

2016/2017 nasledovne:

6.Liga, Dospelí : 1. Sklabiná, 2. Dačov Lom, 3. Opat. Nová Ves, 4. Sečianky, 5. Kamenné Kosihy,

   6. Nenince, 7. Záhorce, 8. Príbelce, 9. Stredné Plachtince, 10. Balog n/Ipľom, 11. Modrý Kameň,

   12. Lesenice.

5.Liga, Dorast U19: 1. Sklabiná, 2. Čebovce, 3. Vinica, 4. Slovenské Ďarmoty, 5. Kam. Kosihy,

   6. Olováry, 7. Stredné Plachtince.

4.Liga, Žiaci U15: 1. Sklabiná, 2. Olováry, 3. Želovce, 4. Slov. Ďarmoty, 5. Čebovce, 6. Bátorová,

   7. Balog n/Ipľom, 8. Bušince, 9. Vinica, 10. Nenince.

Doteraz  predložené  požadované výnimky od FK  budú zapracované do  vylosovania jednotlivých

súťaží.

ŠTK/2

Upozorňujeme FK, ktoré prihlásili spoločné družstvá mládeže, že nie je potrebné  riešiť  u hráčov

transfer, nakoľko budú zaradení v ISSF systéme do FK , ktorý nesie zodpovednosť.

KR (predseda,Ladislav Dobos)

KR/1

Dňa 12.8.2016 o 17.oo hod. sa uskutoční seminár rozhodcov k novým pravidlám na

sekretariáte ObFZ vo V. Krtíši. Účasť R je nutná.

 

KR/2

KR oznamuje mladým uchádzačom o rozhodovanie futbalových stretnutí,  že sa môžu  prihlásiť

na telef.č. 0908 914 983 alebo e-mail :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Sťažnosť FO Malé Zlievce zo dňa 18.7.2016 na postup VV ObFZ bude odstúpená na zasadnutie

VV ObFZ.

S/2

Podnet FK Bušince zo dňa 18.7.2016 bude predmetom  rokovania VV ObFZ V. Krtíš.

S/3

ObFZ Veľký Krtíš poukázal ceny „FAIR PLAY“ týmto FK : FK Bušince - 300,- €, OFK Dačov Lom –

200,- €, TJ Stredné Plachtince – OFK – 100,- €.

S/4

Členský príspevok, vysvetlenie

V zmysle platného Zákone o športe je povinnosťou všetkých športových organizácií a ich členov na

Slovensku, ktoré majú záujem na financovaní vlastnej športovej činnosti zo štátnych prostriedkov,

platiť členské.

 Vychádzajúc z toho Konferencia SFZ 3.6.2016 schválila nasledovné členské príspevky:

- Hráči do 18 rokov... 3 €

- Hráči nad 18 rokov...  6 €

- Tréneri, delegáti, funkcionári, sprostredkovatelia...  10 €

 - Futbalové kluby...  20 €

 - Zväzy (RFZ, ObFZ) ... 20 €

 - Ostatní riadni a pridružení členovia ... 20 €

Kľúč na rozdelenie finančných prostriedkov získaných z výberu členských

príspevkov SFZ:

 Odpočítať kluby s licenciou mládeže SFZ (bude ich 48) a rozdeliť finančné prostriedky klubom,

ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Na kritérium pridelenia finančných prostriedkov vplýva počet

 mládežníckych družstiev v klube (minimálne 14 hráčov v družstve) a počet mládežníkov do 18 rokov.

Družstvá musia byť riadne prihlásené v súťažiach riadených SFZ, RFZ alebo ObFZ a za mládežníka –

člena klubu sa považuje hráč registrovaný v ISSF.

Takto získané finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládežnícky

 futbal. Budú tvoriť základ Fondu mládeže, do ktorého potečú aj ďalšie peniaze

okrem členského – napr. 10 % zo štátnej dotácie SFZ.

Platenie členského príspevku bude podmienkou účinkovania a činnosti v SFZ.

 Za rok 2016 bude zrejme hraničným termínom úhrady 30.9.2016 a bude ju možné

 realizovať prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

Pokiaľ však v tejto veci nepadne definitívne rozhodnutie vo všetkých majstrovských súťažiach

 vrátane Slovenského pohára SC budú môcť hráči, rozhodcovia, delegáti, funkcionári ... pôsobiť

 bez obmedzenia ako doteraz.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

                                                                                                                            

 

 

 

č. 1/1, 2016/2017 11.7.2016

Oznam pre FK !

V dňoch 11.7. 2016 - 15.7. 2016 sekretár ObFZ čerpá dovolenku. Matričné úkony v ISSF budú

 realizované bez prerušenia.    J. Latinák, sekr. ObFZ 

č.1, 2016/2017 7.7.2016

KR (predseda, Ladislav Dobos)

KR/1

KR ObFZ oznamuje, že s platnosťou od 30.6.2016 ruší všetky doterajšie vetácie a iné výhrady

 klubov voči R. Zároveň v termíne do 30.7.2016 umožňuje klubom  prostredníctvom  svojich

prezidentov uplatniť nové písomné požiadavky na KR ObFZ z dôvodu vetácie R s podmienkou

 ich riadneho zdôvodnenia. Zdôvodnené a podpísané požiadavky je potrebné zaslať

ako prílohu k  e-mailu výhradne na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

Oznamujeme funkcionárom FK, že dňa 8.7.2016 /piatok/ o 16.oo hod. sa uskutoční

aktív funkcionárov a konferencia ObFZ v Reštaurácii JAKUB vo V. Krtíši. / Za FK

sa zúčastní 1 zástupca/. Zároveň žiadame zabezpečiť účasť najlepších strelcov

jednotlivých kategórií v ročníku 2015/2016 :

 MO, Dospelí ...          Jozef Nedeľa,  TJ Balog n/Ipľom

 

I. Trieda Dospelí ...  Jozef Koštial, OFK Olováry „B“

I. Trieda Dorast  ...   Dominik Koštial, OFK Olováry

I. Trieda  Žiaci    ...   Hasan Kliment, TJ Družstevník Sklabiná

 S/2

VV SFZ na svojom zasadnutí 4.5.2016 schválil úpravu RaPP.

Tento novelizovaný dokument nájdete na adrese: 

http://www.futbalsfz.sk/legislativa /predpisy-sfz/poriadky.html, prípadne na

stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY pod názvom: Registračný a prestupový

poriadok (účinný od 15.6.2016). Upozorňujeme funkcionárov FK, aby  si  tento  dôležitý

dokument v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom najbližšieho registračného

 obdobia (1.7.2016) pozorne preštudovali a predišli tak prípadným chybám,vyplývajúcim

z nevedomosti. Pri tejto príležitosti upozorňujeme najmä na čl.18 Transfer hráča,

(1) a (11), čl. 19 Registračné obdobia (2) a (8), čl. 37 Odstupné za amatéra (1), (2)

 a (6) a čl. 44 Prechodné ustanovenia (3).

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

č.48, 2015/2016 30.6.2016

ŠTK (  predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Dohodu o spoločnom družstve  mládeže žiadame doručiť  na  ObFZ  V. Krtíš do 4.7.2016.

 DK(predseda, Michal Húdek)

 

D128

Kristián Radoš 1241128, Balog n/I – dosp. oprava D125 – žiadosť o odpustenie zvyšku trestu.

DK posúva termín skúšobnej doby zvyšku výkonu DO  2 MFS podmienečne od 22.8. 2016 do

21.11.2016 s tým,  že polovica trestu uplynie po odohratí 1. kola súťažného ročníka 2016/2017,

čl. 41/1,2 DP. Bez poplatku.

D/129

DK dňom posledného  MFS  súťažného ročníka 2015/2016 príslušných súťaží prerušuje tresty.

Plynutie zostávajúcich častí trestov bude pokračovať dňom prvého MFS súťažného

ročníka 2016/2017.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

 Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)

 S/1

Dňa 28.6.2016 sa uskutočnilo 30. zasadnutie Výkonného výboru ObFZ, na ktorom bolo prijaté

nasledovné uznesenie :

Výkonný výbor ObFZ V. Krtíš

 I. Berie na vedomie

    1. Informácie z aktívu funkcionárov SsFZ konaného dňa 24.6.2016 v B.Bystrici.

    2. Správu Milana Mikuša, predsedu ŠTK o vyhodnotení súťaží za ročník 2015/2016.

    3. Správu Ladislava Dobosa, predsedu KR o činnosti rozhodcov v súťažiachObFZ

        v ročníku 2015/2016.

    4. Ukončenie aktívnej činnosti FK OFK Olováry „B“ a TJ Prameň Dolná Strehová„B“

        dňom 30.6.2016 na vlastnú žiadosť.

 II. Schvaľuje

    1. VV rozhodol, že ponecháva dosiahnutý výsledok MFS Žiaci U15, 20. kolo zo dňa

       28.5.2016 Čebovce – Sklabiná 3:4 z dôvodu technickej chyby R.

    2. Výsledky futbalových súťaží ObFZ V. Krtíš v jednotlivých kategóriách v ročníku

       2015/2016.

   3. Zostupujúce družstvá z MO, Dospelých :

       OFK ASTRUM Veľká Čalomija

       TJ Družstevník Želovce

       FK Bušince

    4. Na základe uznesenia VV zo dňa 31.8.2015 udeľuje cenu „FAIR PLAY“ s finančnou

       odmenou týmto FK :

       1. FK Bušince          ...                               300,- €

       2. OFK Dačov Lom ...                             200,- €

       3. TJ Stredné Plachtince – OFK  ...  100,- €

   5. V zmysle  „Registračného a  Prestupového Poriadku“  SFZ nové  názvy futbalových

       súťaží ObFZ V. Krtíš v ročníku 2016/2017 :

       6. Liga Dospelí   ( MO Dospelí )

       7. Liga Dospelí   ( I. Tr. Dospelí )

       5. Liga U19         ( I. Tr. Dorast )

       4. Liga U15         ( I. Tr. Žiaci )

  6. Zaradenie FK do jednotlivých súťaží ObFZ pre ročník 2016/2017 nasledovne:

          6. Liga Dospelí           7. Liga Dospelí              5. Liga U19                 4. Liga U15

           FK Lesenice             TJ Ipeľ. Predmostie           TJ  Čebovce                  TJ Nenince

            TJ  Op.N. Ves         TJ Inter Bátorová              TJ  Sklabiná                   FK Bušince

            OFK  D. Lom           TJ Partizán Hrušov              OFK  Olováry                 TJ Želovce

            TJ  Nenince            TJ Druž. Želovce                ŠK  Vinica                     TJ Bátorová

            TJD  Príbelce           FK Bušince                       TJ S. Plachtince             TJ  Sklabiná

            TJ  Sečianky                                                    FK  S. Ďarmoty              OFK Olováry

            FK  Záhorce                                                     TJ K. Kosihy                   TJ Balog n/I

            TJ  M. Kameň                                                                                      ŠK Vinica

            TJ  Sklabiná                                                                                         FK S. Ďarmoty

            TJ  Balog n/I                                                                                       TJ Čebovce

            TJ  S. Plachtince

            TJ  K. Kosihy

    7. Termín  aktívu  funkcionárov  TJ na  deň 8.7. 2016 o 16.oo hod. v Reštaurácii JAKUB

      vo Veľkom Krtíši.

  8. Termín konferencie ObFZ V.Krtíš na deň 8.7.2016 o 17.oo hod. v Reštaurácii JAKUB

      vo Veľkom Krtíši.

 III.   Ukladá

   1.  Poukázať finančnú odmenu za cenu „FP“ do 31.7. 2016 na účet ocenených FK.

     / Bušince – 300,-€, Dačov Lom – 200,-€, Stredné Plachtince – 100,-€ / ;

     Zodp. : G. Bacsa, preds. ObFZ                                              Termín : do 31.7. 2016

 2.  Uhradiť pre spolumajiteľa budovy TJ  ELÁN  V. Krtíš alikvótnu časť zisku za rok 2015

     v sume 497,- € v 3 splátkach do 15.-teho v mesiaci.

     Zodp. : G. Bacsa, preds. ObFZ                                            Termín  : do 30.9. 2016

 S/2

Oznamujeme funkcionárom FK, že dňa 8.7.2016 /piatok/ o 16.oo hod. sa uskutoční

aktív funkcionárov a konferencia ObFZ v Reštaurácii JAKUB vo V. Krtíši. / Za FK

sa zúčastní 1 zástupca/. Zároveň žiadame zabezpečiť účasť najlepších strelcov jednotlivých

kategórií v ročníku 2015/2016 :

MO, Dospelí ...          Jozef Nedeľa,  TJ Balog n/Ipľom

I. Trieda Dospelí ...  Jozef Koštial, OFK Olováry „B“

I. Trieda Dorast  ...   Dominik Koštial, OFK Olováry

I. Trieda  Žiaci    ...   Hasan Kliment, TJ Družstevník Sklabiná

S/3

VV SFZ na svojom zasadnutí 4.5.2016 schválil úpravu RaPP.

Tento novelizovaný dokument nájdete na adrese: 

http://www.futbalsfz.sk/legislativa /predpisy-sfz/poriadky.html, prípadne na

stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY pod názvom: Registračný a prestupový

poriadok (účinný od 15.6.2016). Upozorňujeme funkcionárov FK, aby  si  tento  dôležitý

dokument v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom najbližšieho registračného

 obdobia (1.7.2016) pozorne preštudovali a predišli tak prípadným chybám,vyplývajúcim

z nevedomosti. Pri tejto príležitosti upozorňujeme najmä na čl.18 Transfer hráča,

(1) a (11), čl. 19 Registračné obdobia (2) a (8), čl. 37 Odstupné za amatéra (1), (2)

 a (6) a čl. 44 Prechodné ustanovenia (3).

 Z horeuvedenej normy RaPP vyplýva, že v letnom registračnom období (1.7.2016 – 30.9.

2016) je možné podávať: - Od 1.7.2016 do 31.8.2016 transfer (prestup) – bez

 obmedzenia (ako doteraz, bez súhlasu materského klubu a s úhradou odstupného),

 - Od 1.9.2016 do 30.9.2016 transfer (prestup) s obmedzením (potrebný

 súhlas materského klubu, odstupné dohodou, hráč sa k  30. 6. 2017  vracia  do

 materského klubu, v zimnom prestupovom termíne možnosť ukončenia).

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

 

 

 

 

 

č.47, 2015/2016 23.6.2016

 

ŠTK (  predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

Na  základe rozhodnutia VV  ObFZ  V. Krtíš  oznamujeme FK,  že prihlášky družstiev

pre nový súťažný ročník si aktivujú  FK cez ISSF–Elektronická podateľňa–Prihláška

do súťaže v termíne do 26.6.2016 !!  ( 1. krok v ISSF: vytvoriť nové družstvo v  kolonke

Družstvá nové družstvo osobitne pre dosp., dorast a žiakov).  Žiadame termín dodržať!

Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. V prípade  vytvorenia  spoločného

družstva mládeže prihlášku zasiela zodpovedný klub /FK 1 /.

 Štartovný  vklad uhradí FK  prostredníctvom  mesačnej zbernej  faktúry za  mesiac  jún 2016.

Štartovný vklad do súťaže pre roč. 2016/2017 :

-          MO dospelí ...........  100,- €

-          I. trieda dospelí ....    85,- €

           mládež bez štartovného,

ŠTK/2

Dohodu o spoločnom družstve  mládeže žiadame doručiť na  ObFZ  V. Krtíš do 4.7.2016.

ŠTK/3

ŠTK odstupuje riešenie MFS Žiaci U15 Čebovce – Sklabiná ,  20. kolo zo dňa  28.5.2016 na

rokovanie VV ObFZ.

DK(predseda, Michal Húdek)

D127

András Kukolík 1360288, TJ Balog n/I – žiaci, zakázaná hra, čl./1 DP, pozastavenie výkonu

športovej  činnosti na 1 súťažné stretnutie od 20.6.2016; čl. 45/1, 2a DP. Poplatok 5,- € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

 Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

VV SFZ na svojom zasadnutí 4.5.2016 schválil úpravu RaPP.

Tento novelizovaný dokument nájdete na adrese: 

http://www.futbalsfz.sk/legislativa /predpisy-sfz/poriadky.html, prípadne na

stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY pod názvom: Registračný a prestupový

poriadok (účinný od 15.6.2016). Upozorňujeme funkcionárov FK, aby  si  tento  dôležitý

dokument v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom najbližšieho registračného

 obdobia (1.7.2016) pozorne preštudovali a predišli tak prípadným chybám,vyplývajúcim

z nevedomosti. Pri tejto príležitosti upozorňujeme najmä na čl.18 Transfer hráča,

(1) a (11), čl. 19 Registračné obdobia (2) a (8), čl. 37 Odstupné za amatéra (1), (2)

 a (6) a čl. 44 Prechodné ustanovenia (3).

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ