Oblastný futbalový zväz Oblastný futbalový zväz – Veľký Krtíš

Hlavná stránka

č.21, 2016/2017 1.12.2016

Správy zo sekretariátu ( sekretár Ján Latinák)  

S/1

ObFZ Veľký Krtíš vyslovuje  poďakovanie delegátom za účasť a aktívny  prístup na konferencii ObFZ konanej dňa 16.11.2016.Očakávame, že FK Balog n/I, Dačov Lom, Sečianky a Ipeľské Predmostie  prehodnotia  svoj  postoj  a v budúcnosti  sa  zúčastnia  na  podobných podujatiach ObFZ.

S/2

Nominácia futbalistov do výberu ObFZ

ObFZ V. Krtíš organizuje dňa 21.1.2017 medzioblastný halový turnaj za účasti okresných výberov BB, ZV,

ZH, LC, RS a VK v športovej hale v Modrom Kameni.

 Do  výberu ObFZ boli z FK okresu zaradení títo hráči:

Kamenné Kosihy :  Ladislav  Pixiades, Zoltán  Gemer

Nenince                 :  Tibor Petrovský

Op. Nová Ves        :  Štefan  Mihálik

Balog n/I               :  Peter  Gyurász, Richard  Mics

Záhorce                :  Peter  Filip, Jozef  Sabo

Lesenice               :  Daniel  Ondrejkov

Príbelce                 :  Michal  Bariak, Peter  Nácesta

Sklabiná                 : Denis  Fodor

Modrý Kameň         :  Lukáš  Špaldoň

Poverení tréneri výberu : Tibor Zolczer...          mob. –  0905  247 385

                                   Ing. Jaroslav Filip...       mob. -  0905  505 375

S/3 

Konferencia SFZ konaná 18.11.2016 v Poprade prijala rozhodnutie ohľadom prerozdelenia členského

príspevku pre mládež.

 Uznesenie ... K bodu 10 :

„Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych,

pridružených a individuálnych členov SFZ ku dňu 30.11.2016 formou rozdelenia futbalovým klubom

podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2016/17

s termínom vyplatenia ku dňu 15.12.2016.“ 

Z uvedeného dôvodu žiadame FK, ktoré majú mládežnicke družstvá v súťaži,aby si prekontrolovali

v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. Prípadné zmeny nahláste na ObFZ V. Krtíš.

 S/4

 V priebehu uplynulého obdobia došlo v niektorých TJ (FK) k výmene členov výboru alebo ISSF

manažéra. ObFZ V. Krtíš žiada všetky aktívne TJ (FK) o zaslanie zoznamu členov výboru s

pridelenou funkciou v TJ (FK). Požadovaný zoznam členov výboru žiadame zaslať e-mailom

na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   alebo poštou do 20.januára 2017.

Zároveň upozorňujeme,  že niektoré  TJ (FK) majú pomerne zastaralé  „STANOVY“, ktoré

nezodpovedajú v plnej miere súčasným požiadavkám . Preto odporúčame vo výbore posúdiť

aktuálne platné Stanovy. V prípade,  že sa rozhodnete dokument obnoviť,  „VZOR STANOV“

nájdete na našej web stránke :

Dokumenty --- Ostatné dokumenty --- Stanovy pre FK

Upravený dokument na podmienky TJ musí schváliť členská schôdza a následne zaregistrovať MV SR.

 S/5

Výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí dňa 23.11.2016 prerokoval návrh ŠTK  k reorganizácii

 futbalových súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018.Návrh reorganizácie s návratkou bol

zaslaný e-mailom všetkým  aktívnym  futbalovým  klubom v okrese Veľký Krtíš.

Žiadame zodpovedných funkcionárov TJ o dodržanie termínu zaslania  „Návratky“

 do  15.12.2016 na ObFZ V. Krtíš.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

                                                                                                                      

č.20, 2016/2017 25.11.2016

ŠTK (   predseda, Milan Mikuš)

ŠTK/1

ŠTK schvaľuje dosiahnuté výsledky na hracích plochách, kontumácie a umiestnenie družstiev

 v 6.Lige Dospelých (MO) a 7. Lige Dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017.

TJ Balog n/Ipľom budú odobraté  3 body na konci súťaže 6.ligy na základe uznesenia DK  (D61),

US č. 16 zo dňa 28.10.2016.

ŠTK/2

ŠTK schvaľuje dosiahnuté výsledky na hracích plochách, kontumácie a umiestnenie družstiev

v 5.Lige Dorast U19 a 4.Lige Žiaci U15 v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017.

Tabuľky jednotlivých súťaží sú zverejnené na futbalnete.

ŠTK/3

Jarná časť súťažného ročníka 2016/2017 začína nasledovne :

4.Liga, Žiaci U15                       ...  1.4.2017

6.Liga, Dospelí (MO)               ... 2.4.2017

7.Liga, Dospelí                          ...  2.4.2017

5.Liga, Dorast U19                 ... 15.4.2017

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/

S/1

Výkonný výbor ObFZ na svojom zasadnutí dňa 23.11.2016 prerokoval návrh ŠTK  k reorganizácii

futbalových súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018.

Návrh  reorganizácie s návratkou bol zaslaný e-mailom všetkým  aktívnym  futbalovým  klubom

v okrese Veľký Krtíš.

Žiadame zodpovedných funkcionárov TJ o dodržanie termínu zaslania  „Návratky“

do  15.12.2016 na ObFZ V. Krtíš.

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák, sekretár ObFZ

 

č.19, 2016/2017 18.11.2016

DK(predseda, Michal Húdek)

D66

DK dňom posledného zápasu, resp. zápasov jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 prerušuje

tresty vo všetkých príslušných  súťažiach  ObFZ, pokiaľ nie je uvedené  inak. Plynutie zostávajúcich

častí trestov začne 1. kolom jarnej časti súťaže súťažného ročníka 2016/2017.

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/  

 S/1

V zmysle konzultácie znenia RaPP s matrikou SFZ oznamujeme, že transfer (prestup s obmedzením)

schválený v letnom registračnom období je možné v zimnom registračnom období –pre transfer

s obmedzením (1.1.2017 – 31.3.2017) predčasne ukončiť.

Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepovažuje v zmysle RaPP za transfer

 (v zmysle čl. 19/7) a môže na toto ukončenie nadväzovať v tom istom registračnom (zimnom)

období transfer bez obmedzenia (do 15.3.2017) alebo s obmedzením (do 30.3.2017).

Zároveň je však potrebné dodržať pri uvedenom postupe ustanovenia čl. 18/5.

Registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím

bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 15.3.kalendárneho roka.

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

 

č.18, 2016/2017 11.11.2016

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/  

 S/1

Pozvánka.

        Na základe rozhodnutia VV ObFZ  uskutoční sa dňa 16.11.2016 (streda)

o 16.oo hod. Riadna konferencia ObFZ V. Krtíš v Reštaurácii JAKUB vo

Veľkom Krtíši. Na konferenciu pozývame 1 zástupcu z každého aktívneho FK.

Podklady k  rokovaniu boli zaslané e-mailom na FK.

      Žiadame oznámiť e-mailom do 14.11.2016 na sekretariát ObFZ, kto sa zúčastní

za FK na konferencii.

             S pozdravom  

 Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ

 

č.17, 2016/2017 4.11.2016

KR (predseda,Ladislav Dobos)

 DL  č.11/1,

12.11.2016   o 12.oo hod. (8.kolo)   D. Lom – S. Plachtince;  R: Hlinica, Racsko, Nemčok

 DK(predseda, Michal Húdek)

D63

Ondrej Bartoš 1138955,  FK Lesenice – dosp.  HNS  čl. 45/1, 2a pozastavenie výkonu športovej 

činnosti na 2 MFS nepodm. od 31.10.2016; Poplatok 10,- € v MZF.

D64

Erik Kremničan – R v MFS Kam. Kosihy – Sklabiná dňa 18.9.2016, administratívne pochybenie,

čl. 63/1b, 2b DP, pozastavenie výkonu funkcie na 2 mesiace od 3.11.2016 do 2.1.2017.

Poplatok 10,- €.

D64

Gabriel Zaťko – AR1 v MFS Kam. Kosihy – Sklabiná dňa 18.9.2016, administratívne pochybenie,

čl. 63/1b, 2b DP, pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 3.11.2016 do 2.12.2016.

Poplatok 10,- €.

D65

Jozef Zöllei – AR 2 v MFS Kam. Kosihy – Sklabiná dňa 18.9.2016,

-          R v MFS Želovce – Bušince dňa  9.10.2016, administratívne pochybenie, čl. 63/1b,

2b DP, pozastavenie výkonu  funkcie na 2 mesiace od 3.11.2016 do 2.1.2017. Poplatok 10,- €.

Proti rozhodnutiu DK je možné odvolanie podľa ustanovení DP.

 

Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ

Ján Latinák,  sekretár ObFZ